0258 415 1007 Cuma, 14 Haziran 2024
Duyurular

İhale İlanları

Belediyemize ait Taşınmazın

Belediyemize ait Taşınmazın Kiralama ihalesi


 


T.C.

SARAYKÖY BELEDİYESİ

(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

 

 

 

Sıra

No

İlçesi

Mahalle

Ada

Parsel

Mevkii

Miktarı

(m2)

Kiraya Verilecek Yerin Niteliği

Muhammen

Bedeli (TL)

Geçici

Teminat

Tarih

Saat

1

Sarayköy

Beylerbeyi

231

2

Köyiçi

145,62

Beş bölümlü, iki katlı bina

10.000,00

300,00

22/10/2020

10.00

2

Sarayköy

Beylerbeyi

166

36

Bozyer

2.764,23

Kantar ve avlu

5.000,00+KDV

150,00

22/10/2020

10.15

 

1- Yukarıda özellikleri yazılı taşınmazın  10 (on) yıl süre ile kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulüyle hizasında gösterilen gün ve saatte Sarayköy Belediyesi Belediye Meclis salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır. 

 

2- Yukarıda niteliği belirtilen taşınmazlar başka amaçla kullanılamaz. 

 

3- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Sarayköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

 

4- İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve aşağıdaki şartlar aranacaktır.

 A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Kanuni ikametgâhı olması,

b) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname,

c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

d) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi imzalanmış şartname,

e) Geçici teminatı yatırmış olmaları, (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

f)  Belediyemize borcu olmadığına dair belge               

B) İstekli tüzel kişilik ise;

a) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (İhaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

d) Geçici teminatı yatırmış olmaları,

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi imzalanmış şartname

f) Belediyemize borcu olmadığına dair belge,

     Yukarıda belirtilen belgeler dosya içerisine konarak ihale saatine kadar ihale komisyonuna teslim edilecektir.  

 

5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

 

6- Kiralamaya konu taşınmaz maldan ihale bedeli üzerinden yasal oranda damga vergisi tahsil edilecektir. İhaleden doğan vergi, resim, harç ve benzeri giderler alıcıya aittir.  

 

7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.         

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           İLAN OLUNUR

  ....::| Bu içeriğe bağlı resimler |::....

vfvdvfdbv
....::| Bu içeriğe bağlı dosyalar |::....

fdsfds(Untitled_12102020_131902.pdf) | Dosyayı açmak için buraya tıklayın.