0258 415 1007 Cuma, 14 Haziran 2024
Duyurular

Duyurular

Duyuru Başlangıcı: 05.11.2014 08:00
Duyuru Sonu: 08.12.2014 14:00


Sarayköy Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesi uyarınca 04.Kasım.2014 Salı günü saat 17.00’de yaptığı Kasım ayı Olağan Toplantı Döneminin devamı olan  18. Birleşim 1. Oturumuna ait gündemin 1. maddesini teşkil eden;

Sarayköy Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden, yardıma muhtaç vatandaşlara  yönelik yapılacak yardımlar için hazırlanan ve Sarayköy Belediye Meclisi’nin 04/08/2014 tarih ve 90 nolu kararı ile onaylanan “Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği”nin 25. Madde (1) Fıkrası gereği; Sayıştay görüşü istenmiş ve Sayıştay Başkanlığı’nın 08/10/2014 tarih 45763 sayılı Komisyon Raporunda düzenlenmesi istenen 11 maddenin görüşülmesi hususunda Yönetmelik İnceleme Komisyonu Raporunda;Söz konusu teklif gereğince yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda; Sarayköy Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih ve 90 sayılı kararı ile onaylanan Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliğinin 27 nci maddesi hükmü uyarınca Sayıştay görüşü istenmiş olup, Sayıştay Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 1444/5 sayılı komisyon raporunda düzenlenmesi istenen;
 
1-      Taslağın başlığında “Denizli İli” ibaresi konularak “Denizli İli Sarayköy Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği” şeklinde düzenlenmesine;
2-      Taslağın “Hukuki Dayanak” başlıklı 3 ncü maddesinde; Taslağın düzenlendiği hükümlerle ilgisi bulunması cihetiyle 5393 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerinin taslak metnine eklenmesine; taslağın doğrudan ilgisi bulunmayan 5393 Sayılı Kanunun 75 nci maddesinin ( c) bendinin taslak metninden çıkartılarak, anılan maddenin “Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( a) ve (b) bendi, 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 18 inci maddesinin (m) bendi ve 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır” şeklinde yeniden düzenlenmesine;
3-      Taslağın 4 üncü madde “Tanımların” sıralanmasının alfabetik sıralamaya göre   düzenlenmesine;
4-      Taslağın bir çok maddesinde tekraren yazılan “Sarayköy Belediyesi” ibaresinin “Belediye”  şeklinde düzeltilmesine;
5-      Taslağın “Başvuru” başlıklı 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının; “Zaruri nedenlerle muhtaçlık durumunu belgelendiremeyenlere Değerlendirme Kurulunun uygun görmesi halinde, başka belge istenmeksizin yardım yapılabilir” şeklinde yeniden düzenlenmesine;
6-      Taslağın, Başvuruda istenecek belgeler başlıklı 8 inci maddesinin (a) bendinin taslak metninden çıkarılmasına;
7-      Taslağın, Başvuruda istenecek belgeler başlıklı 8 inci maddesinin (d) bendinin taslak metninden çıkarılmasına;

 

8-      Taslağın, Ayni yardımlarda satın alma işlemleri başlıklı 15 inci maddesinin 3 üncü  fıkrasının taslak metninden çıkarılmasına;1-      Taslağın, Ayni yardımların dağıtımı başlıklı 16 ncı maddesinde yer alan; “… Ayni yardımların dağıtımı üçüncü şahıslardan hizmet alımı şeklinde de yaptırılabilir …” hükmünün taslak metninden çıkarılmasına;
2-      Taslağın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının; Sosyal yardım almak için müracaat eden kişi, sosyal yardımın bittiği tarihten itibaren herhangi bir süre şartı aranmaksızın yeniden sosyal yardım başvurusunda bulunabilir.”şeklinde yeniden düzenlenmesine;
            Üçüncü cümlenin aynı şekliyle kalmasına;
3-      Taslağın “Ödeme Belgeleri ve bağlanacak kanıtlayıcı belgeler” başlıklı 22 nci maddesinin;
 
(1) Ödeme belgesi en az üç nüsha düzenlenir. İlk nüshası bu yönetmelikte belirtilen eki kanıtlayıcı belgeler ile birlikte istendiğinde Sayıştay’a gönderilmek, ikinci nüshası ise saklanmak üzere muhasebe birimine verilir. Üçüncü nüshada harcama biriminde muhafaza edilir.
(2) Kanıtlayıcı Belgeler; Kamu harcamalarının belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak yapıldığına ve gerçekleştirildiğine ilişkin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca düzenlenip onaylanan belgelerdir. Kesin veya ön ödeme şeklinde yapılacak kamu harcamalarında ödeme belgesi olarak bağlanacak kanıtlayıcı belgeler aşağıda belirtilmiştir.
 
a) Kesin Ödemelerde; bütçeden naklen veya mahsuben yapılacak kesin ödemelerde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ekindeki Ödeme Emri Belgesi’ne harcamanın çeşidine göre bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen maddeler kanıtlayıcı belge olarak eklenir.
 
b) Ön Ödemelerde;
1) Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde; harcama talimatı, ihale mevzuatına göre yapılacak alımlarda onay belgesi,
2) Mevzuatları gereği yüklenicilere verilecek avanslarda; onay belgesi, avans teminatına ilişkin alındının onaylı örneği, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ekindeki Muhasebe İşlem Fişine kanıtlayıcı belge olarak eklenir.
3) Ödeme Belgesinin birinci nüshasına, kanıtlayıcı belgelerin aslı veya yasal bir sebeple aslı temin edilemeyenlerin onaylı suretleri eklenir. Fatura ve taşınır işlem fişinin asıllarının eklenmesi esastır. Ancak kaybolma, yırtılma, yanma gibi mücbir sebeplerle aslının temin edilemediği hallerde, fatura ve/veya taşınır işlem fişinin onaylı örnekleri eklenmek suretiyle ödeme yapılabilir. Onaylı suretlerinin, onaylayan ilgili birim yetkilisinin adı, soyadı, ünvanı, imzası ve resmi mühür ile onay tarihini taşıması gerekir.
4) Elektronik ortamda oluşturulan ortak veri tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda; veri giriş işlemleri gerçekleştirme görevi sayıldığından, ödeme belgesine ayrıca bu veriler kanıtlayıcı belge olarak eklenmez.
           5) Üçüncü ve dördüncü fıkranın uygulanmasında Maliye Bakanlığı’nca merkezi yönetim kapsamındaki belirlenen usul ve esaslara uyulur. Şeklinde düzenlenmesine;
       Yönetmelik İnceleme Komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. Yüce Meclis’e arz olunur.” Şeklinde Karar verilmiştir.
 
Belediye Meclisimizce yapılan tetkik ve müzakere sonucunda;
 

“Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği” ile ilgili Yönetmelik İnceleme Komisyonu Raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle Kabulüne; işaretle oylama  neticesinde 04.11.2014 tarihinde Oybirliği ile Kabul edildi. 

 

Sosyal Yardım Yönetmeliği tam metni için tıklayın.....::| Bu içeriğe bağlı resimler |::....

Sarayköy Belediyesi Logosu
Yorum Bulunamadı