0258 415 1007 Cumartesi, 20 Temmuz 2024
Duyurular

İhale İlanları

Belediyemize ait taşınmazların kira ihalesi

Belediyemize ait taşınmazların kira ihalesi


  

T.C.
SARAYKÖY BELEDİYESİ
(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
No
İlçesi
Mahalle
Mevkii
Ada
Parsel
Yüzölçüm
m2

Kiraya Verilecek
Yüzölçüm
Açıklama
Cinsi

Kira Dönemi
Muhammen
Bedeli (TL)
Geçici
Teminat
Tarih
Saat
1
Sarayköy
Hasköy
Sülüklü
0
 
170
51520,00
45000 m2
Menderes nehri kenarında ekilemeyen alanı var
Tarla
01/01/2016
31/12/2016
13.500.00
405.00
15/12/2015
14.00
2
Sarayköy
Hasköy
Bük
0
2057
24842
Tamamı
 
Tarla
01/01/2016
31/12/2016
7.600,00
228.00
15/12/2015
14.10
3
Sarayköy
Hasköy
Karcıkırı
0
2058
505
Tamamı
 
Tarla
01/01/2016
31/12/2016
125,00
4,00
15/12/2015
14.20
4
Sarayköy
Hasköy
Karcıkırı
0
2060
1407
Tamamı
 
Tarla
01/01/2016
31/12/2016
370,00
12.00
15/12/2015
14.30
5
Sarayköy
Hasköy
Bük
0
2633
8386
Tamamı
 
Tarla
01/01/2016
31/12/2016
2.600,00
78.00
15/12/2015
14.40
6
Sarayköy
Hasköy
Bük
0
2637
38037
33.000
 Ekilebilen alanı 33.000 m2
Tarla
01/01/2016
31/12/2016
9.900,00
300,00
15/12/2015
14.50
7
Sarayköy
Hasköy
Bük
0
2838
6243
Tamamı
 
Tarla
01/01/2016
31/12/2016
3.060,00
92,00
15/12/2015
15.00
8
Sarayköy
Kabaağaç
Gembaşı
0
92
2802
Tamamı
 
Tarla
01/01/2016
31/12/2016
420,00
15,00
15/12/2015
15.10
9
Sarayköy
Karakıran
Karadiken
0
213
8200
Tamamı
 
Tarla
01/01/2016
31/12/2016
3.050,00
92,00
15/12/2015
15.20
10
Sarayköy
Sığma
Darıyeri
0
2207
875
Tamamı
 
Tarla
01/01/2016
31/12/2016
280,00
7,00
15/12/2015
15.30
11
Sarayköy
Sığma
Darıyeri
0
2209
6070
Tamamı
 
Tarla
01/01/2016
31/12/2016
1.950,00
60,000
15/12/2015
15.40
12
Sarayköy
Sığma
Darıyeri
0
3421
7009
Tamamı
 
Tarla
01/01/2016
31/12/2016
2.250,00
68,00
15/12/2015
15.50
13
Sarayköy
Sığma
Karatop.
0
3476
42015
Tamamı
 
Tarla
01/01/2016
31/12/2016
13.000,00
390,00
15/12/2015
16.00
14
Sarayköy
Sığma
Karatop.
0
3478
1304
Tamamı
 
Tarla
01/01/2016
31/12/2016
405,00
13.00
15/12/2015
16.10
15
Sarayköy
Sığma
Karatop.
0
3560
20660
Tamamı
 
Tarla
01/01/2016
31/12/2016
4.150,00
125,00
15/12/2015
16.20
16
Sarayköy
Sığma
Karatop.
0
3562
2175
Tamamı
 
Tarla
01/01/2016
31/12/2016
1700,00
51.00
15/12/2015
16.30
17
Sarayköy
Sığma
Karatop.
0
3650
15336
Tamamı
 
Tarla
01/02/2016
31/12/2016
3.850,00
116,00
16/12/2015
14.00
18
Sarayköy
Sığma
Dedeler
0
3492/A
105209
30827
 
Tarla
01/01/2016
31/12/2016
13.875,00
420,00
16/12/2015
14.10
19
Sarayköy
Sığma
Dedeler
0
3492/B
105209
27843
 
Tarla
01/01/2016
31/12/2016
12.530,00
376,00
16/12/2015
14.20
20
Sarayköy
Sığma
Dedeler
0
3492/C
105209
46539
 
Tarla
01/01/2016
31/12/2016
20.945,00
630,00
16/12/2015
14.30
21
Sarayköy
Sığma
Dedeler
0
3493/A
221135
15000
 
Tarla
01/01/2016
31/12/2016
5.850,00
176.00
16/12/2015
14.40
22
Sarayköy
Sığma
Dedeler
0
3493/B
221135
28000
 
Tarla
01/01/2016
31/12/2016
10.920,00
328,00
16/12/2015
14.50
23
Sarayköy
Sığma
Dedeler
0
3493/C
221135
49811
 
Tarla
01/01/2016
31/12/2016
19.430,00
583,00
16/12/2015
15.00
24
Sarayköy
Sığma
Dedeler
0
3493/D
221135
51000
 
Tarla
01/01/2016
31/12/2016
19.890,00
600,00
16/12/2015
15.10
25
Sarayköy
Sığma
Dedeler
0
3493/E
221135
45000
 
Tarla
01/01/2016
31/12/2016
17.550,00
527,00
16/12/2015
15.20
26
Sarayköy
Sığma
Dedeler
0
3493/F
221135
32324
 
Tarla
01/01/2016
31/12/2016
12.610,00
380,00
16/12/2015
15.30
27
Sarayköy
Turan
Aksazlık
40
7
63727
Tamamı
 
Tarla
01/01/2016
31/12/2016
21.650,00
650,00
16/12/2015
15.40
28
Sarayköy
Turan
Aksazlık
40
13
25915
Tamamı
 
Tarla
01/01/2016
31/12/2016
8.310,00
250,00
16/12/2015
15.50
29
Sarayköy
Turan
Aksazlık
40
18
83912
Tamamı
 
Tarla
01/01/2016
31/12/2016
25.300,00
760,00
16/12/2015
16.00
 
 
 
1- Yukarıda özellikleri yazılı taşınmazların tarımsal amaçlı kullanılmak üzere kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulüyle hizasında gösterilen gün ve saatte Sarayköy Belediyesi Belediye Meclis salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.     
2- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Sarayköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
3-İhaleye katılacakların;
a)       Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,(İkametgah Belgesi)
b)       Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri,
c)       Gerçek kişilerin T. C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
d)       Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine  Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
e)       Başka şahıslar adına ihaleye katılacakların noter tasdikli yıl içinde alınmış vekaletname ile (a) ve (b) maddelerinde belirtilen belgeler,
f)        Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
4- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.
5- Kiralamaya konu taşınmaz maldan ihale bedeli üzerinden yasal oranda damga vergisi tahsil edilecektir. İhaleden doğan vergi, resim,harç ve benzeri giderler alıcıya aittir.  
 
8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
                                                                                                  
İLAN OLUNUR

 ihale taşınmaz satışı....::| Bu içeriğe bağlı resimler |::....

ihale taşınmaz satışı