0258 415 1007 Cumartesi, 20 Temmuz 2024
Duyurular

Encümen Kararları

01.11.2018 Tarihli 184 numaralı encümen kararı

Gündem

 ÖZÜ: Mülkiyeti Belediyemize Ait Tapunun Sarayköy İlçesi Hasköy Mahallesi İle Acısu Mahallesinde Bulunan Toplam 2 (İki) Adet Tarlanın Satışı İçin Ekli Şartnameye Göre İhaleye Çıkartılmasına Dair.

 

         TEKLİF: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.11.2018 Tarih ve 22269487-686/2637 Sayılı Başkanlık Makamından Encümenimize 01.11.2018 tarihinde havale olunan yazılarında; “Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve yazımız ekinde gönderilen dosyasında tüm hukuki ve fiili durumları bildirilen taşınmazların ekli şartnameye göre 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulüyle satış işleminin yapılıp yapılmayacağı konusunun Belediye Encümeninde görüşülmesi hususunda Olurlarınıza arz ederim.” Denilmekle; Gereği düşünüldü.

 

            KARAR: İşin aciliyeti göz önüne alınarak toplanan Belediye Encümenimizce Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi incelenmiş olup, Belediye Encümenimizce yapılan tetkik ve müzakere sonucunda;

 

        “Belediyemiz hizmetlerinin ve yatırımlarının finansmanına katkı olması için 5393 Sayılı Belediye kanunun 18. (e)  maddesine göre ; kamu hizmetlerinde fiilen kullanılmayan atıl durumda bulunan gayrimenkulün satışı için  belediye encümenine yetki verilmesi” ile ilgili Belediye Meclisimizin 08.09.2014 tarih ve 117 sayılı kararı gereğince;

 

         5393 Sayılı Belediye Kanununun 34 üncü Maddenin  (g) bendinde; “Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.”  Encümenin görevleri arasında bulunmakta olduğundan;

 

Mülkiyeti Belediyemize ait; 

Sıra

No

Mahalle

Mevkii

Ada

Parsel

Yüzölçümü M2

Belediye Hissesi

 

Cinsi

Muhammen Bedeli

 

Geçici Teminat

 

 

İhale Tarihi

 

 

 

İhale Saati

 

 

1.

Hasköy

Bük

0

2637

38.037,00

Tam

Tarla

760.740,00

22.825,00

16.11.2018

11,00

2.

Acısu

Köycivarı

0

8

9.000,00

Tam

Tarla

108.000,00

3.240,00

16.11.2018

11,10

        Mülkiyeti Belediyemize Ait Tapunun Sarayköy İlçesi Hasköy Mahallesi ile Acısu Mahallesinde bulunan toplam 2 (iki) adet Tarlanın 2886 Sayılı Kanunun 9.Maddesine göre yapılan araştırmalar sonucuna göre yukarıdaki tabloda hizasında belirtilen tahmini bedel üzerinden satışına;

 

         Tarlanın satışı için 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45.Maddesi gereğince açık teklif usulü arttırma suretiyle ihaleye çıkartılmasına;

 

         Söz konusu taşınmazın satış ihalesinin 01.11.2018 tarihli satış şartnamesi doğrultusunda; 16.11.2018 tarihine rastlayan Cuma günü saat 11.00 den itibaren Sarayköy Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılmasına;   Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi. 01.11.2018